သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၁(က)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၁(ခ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၂(က)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၂(ခ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၂(ဂ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၃(က)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၃(ခ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၃(ဂ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၃(ဃ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၄(က)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၄(ခ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၅(က)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၅(ခ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၅(ဂ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၆(က)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၆(ခ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၇(က)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၇(ခ)

သီးေလးသီးေဆးေရာင္စုံအၿငိမ့္ ၈

‘၈၈၈၈’အထူးအစီအစဥ္-၁-

‘၈၈၈၈’အထူးအစီအစဥ္-၂-

06.07.08 DVB MTV Thee Lay Thee Program 3 – Part 1

06.07.08 DVB MTV Thee Lay Thee Program 3 – Part 2

06.07.08 DVB MTV Thee Lay Thee Program 3 – Part 3

27.07.08 DVB MTV Thee Lay Thee Program 4 – Part 1

27.07.08 DVB MTV Thee Lay Thee Program 4 – Part 2

31.08.08 DVB MTV Thee Lay Thee – Program 5 – Part 1

31.08.08 DVB MTV Thee Lay Thee – Program 5 – Part 2

07.09.08 DVB MTV Thee Lay Thee – Program 6 – Part 1

07.09.08 DVB MTV Thee Lay Thee – Program 6 – Part 2

Detective Shan Sar part 1

Detective Shan Sar part 2

Thee Lay Thee Program 1 – Part 1

Thee Lay Thee Program 2 – Part 1 of 2

Thee Lay Thee Program 2 – Part 2 of 2

Thee Lay Thee Program 3 – Part 3

‘Thee Lay Thee’ performance (banned in Burma). #1/5

‘Thee Lay Thee’ performance (banned in Burma). #2/5

‘Thee Lay Thee’ performance (banned in Burma). #3/5

‘Thee Lay Thee’ performance (banned in Burma). #4/5

‘Thee Lay Thee’ performance (banned in Burma). #5/5

Thee Lay Thee A Nyeint 1

Thee Lay Thee A Nyeint 2-1

Thee Lay Thee A Nyeint 2-2

Thee Lay Thee A Nyeint 2-3 

Thee Lay Thee A Nyeint 2-4 

DVB Entertainment : Burmese people in abroad – 1 (Comedy)

DVB Entertainment : Burmese people in abroad – 2 (Comedy)

Myanmar8888(Thee Lay Thee in JAPAN) 24-2-2008

Myanmar8888(Thee Lay Thee in JAPAN concert-2)

30.03.08 DVB MTV – Life of Burmese people in Japan – 1

30.03.08 DVB MTV – Life of Burmese people in Japan – 2

Myanmar8888(Thee Lay Thee in JAPAN concert-1)

Myanmar8888(Thee Lay Thee in JAPAN concert-2)

Thee Lay Thee (Singapore)Part 1

Thee Lay Thee in Singapore_2

 

Thee Lay Thee Performance in Bangkok (VOA Burmese)

Thee Lay Thee in Malaysia

Thee Lay Thee (Korea) U Shwe Yoe

Thi Lay Thi And Korea

Thi Lay Thi And Korea 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: