သူႀကီးေဂဇာတ္ ဂ်ာနယ္မ်ား

သူႀကီးေဂဇာတ္ ဂ်ာနယ္မ်ား                                                           (စကားဝါေျမအြန္လုိင္းစာၾကည့္တုိက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္)

 1. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၁) (၄.၁.၁၉၃၃)
 2. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၅)။အမွွွတ္(၄၈) (၁၄.၁၂.၁၉၃၂)
 3. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄) (၂၅.၁.၁၉၃၃)
 4. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၅)။အမွွွတ္(၄၆) (၃၀.၁၁.၁၉၃၂)
 5. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၅) (၁.၂.၁၉၃၃)
 6. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၂၃) (၁၄.၆.၁၉၃၃)
 7. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၁၅) (၁၂.၄.၁၉၃၃)
 8. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၁၆) (၂၆.၄.၁၉၃၃)
 9. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၆) (၈.၂.၁၉၃၃)
 10. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၅)။အမွွွတ္(၄၉) (၂၁.၁၂.၁၉၃၂)
 11. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၂၂)(၇.၆.၁၉၃၃)
 12. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၁၉) (၁၇.၅.၁၉၃၃)
 13. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၂၅) (၂၈.၆.၁၉၃၃)
 14. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၁) (၄.၁.၁၉၃၃)
 15. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၂၉) (၂၆.၇.၁၉၃၃)
 16. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၁၈) ( ၁၀.၅၁၉၃၃)
 17. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၅)။အမွွွတ္(၄၇) (၇.၁၂.၉၃၃)
 18. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၂)(၁၁.၁.၁၉၃၃)
 19. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၅)။အမွွွတ္(၃၄) (၃၁.၈.၁၉၃၂)
 20. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၁) (၂၅.၁၀.၁၉၃၃)
 21. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၅) (၂၂.၁၁.၁၉၃၃)
 22. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၃၇) (၂၀.၉.၁၉၃၃)
 23. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၃၄) (၃၀.၈..၁၉၃၃)
 24. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၈) (၁၃.၁၂.၁၉၃၃)
 25. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၈) (၂၂.၂.၁၉၃၃)
 26. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၁၃) (၂၉.၃.၁၉၃၃)
 27. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၂၄) (၂၁.၆..၁၉၃၃)
 28. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၂၆) (၅.၇..၁၉၃၃)
 29. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၂၈) (၁၉.၇.၁၉၃၃)
 30. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၃၀) (၂.၈.၁၉၃၃)
 31. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၁၁) (၁၈.၃.၁၉၃၆)
 32. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၁) (၆.၁.၁၉၃၇)
 33. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၂၉) (၂၈.၇.၁၉၃၇)
 34. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၂၇) (၁၅.၇.၁၉၃၆)
 35. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၂၁) (၂.၆.၁၉၃၇)
 36. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၂၈) (၂၁.၇.၁၉၃၇)
 37. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၃၀) (၄.၈.၁၉၃၇)
 38. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၃၂) (၁၉.၈.၁၉၃၆)
 39. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၃) (၂၂.၁.၁၉၃၆)
 40. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၂၅) (၃၀.၇.၁၉၃၇)
 1. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၃၁) (၉.၈.၁၉၃၃)
 2. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၃၃) (၂၃.၈.၁၉၃၃)
 3. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၃၉) (၁၁.၁၀.၁၉၃၃)
 4. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၃၈) (၂၇.၉.၁၉၃၃)
 5. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၂) (၁.၁၁.၁၉၃၃)
 6. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၃) (၈.၁၁.၁၉၃၃)
 7. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၇) (၆.၁၂.၁၉၃၃)
 8. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၉) (၂၀.၁၂.၁၉၃၃)
 9. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၄) (၁၅.၁၁.၁၉၃၃)
 10. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၆)။အမွွွတ္(၄၆) (၂၉.၁၁.၁၉၃၃)
 11. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၁၄) (၈.၄.၁၉၃၆)
 12. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၁၀) (၁၁.၃.၁၉၃၆)
 13. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၁) (၈.၁.၁၉၃၆)
 14. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၁၅) (၂၂.၄.၁၉၃၆)
 15. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၂၆) (၇.၆.၁၉၃၆)
 16. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၁၈) (၁၂.၅.၁၉၃၇)
 17. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၂၁) (၃.၆.၁၉၃၆)
 18. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၂၈) (၂၂.၇.၁၉၃၆)
 19. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၄) (၂၉.၁.၁၉၃၆)
 20. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၃၈) (၃၀.၉.၁၉၃၆)
 21. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၄၇) (၉.၁၀.၁၉၃၆)
 22. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၄၈) (၁၆.၁၂.၁၉၃၆)
 23. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၂၇) (၁၄.၇.၁၉၃၇)
 24. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၄၁) (၂၈.၁၀.၁၉၃၆)
 25. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၁၂) (၂၅.၃.၁၉၃၆)
 26. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၁၈) (၁၃.၅.၁၉၃၆)
 27. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၁၃) (၁.၄.၁၉၃၆)
 28. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၈) (၂၄.၂.၁၉၃၇)
 29. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၃၅) (၉.၉.၁၉၃၆)
 30. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၁၆) (၁၈.၃.၁၉၃၆)
 31. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၃၁) (၁၂.၈.၁၉၃၆)
 32. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၃၁) (၁၁.၈.၁၉၃၇)
 33. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၃၉) (၁၄.၁၀.၁၉၃၆)
 34. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၃၀) (၅.၈.၁၉၃၆)
 35. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၉) (၃.၃.၁၉၃၇)
 36. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၁၇) (၆.၅.၁၉၃၆)
 37. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၄၆) (၂.၁၂.၁၉၃၆)
 38. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၉)။အမွွွတ္(၄၅) (၂၅.၁၁.၁၉၃၆)
 39. သူႀကီးေဂဇာတ္။အတြဲ(၁၀)။အမွွွတ္(၃) (၂၀.၁.၁၉၃၇)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: