အတုအေယာင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးအလားအလာ

နအဖရဲ႕ ပလီပလာအျဖန္းကုိ မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔တုိက္

ႏိုဝင္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္လုိ႔ေအာင္ပြဲရ

ျမန္မာစံႏႈန္း အနိမ့္ဆုံးႏွင့္အညံ့ခံ၍ပါဝင္သူမ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

အယ္ဒီတာေတြ ေျပာတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ – အပုိင္းတစ္

အယ္ဒီတာေတြ ေျပာတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ – အပုိင္းႏွစ္

အယ္ဒီတာေတြ ေျပာတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ – ေပါင္းခ်ဳပ္(၂၀၁၀၁၀၁၇)

အယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ – ေပါင္းခ်ဳပ္ (၂၀၁၀၁၀၂၆ အထိ)

အယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ – ေပါင္းခ်ဳပ္ (၂၀၁၀၁၀၂၆ အထိ)pdf

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သုံးသပ္အကဲျဖတ္ခ်က္ – Yash Ghai

The 2008 Myanmar Constitution: Analysis and Assessment

အယ္ဒီတာေတြ ေျပာတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ – ေပါင္းခ်ဳပ္(၂၀၁၀၁၁၀၄ အထိ)pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: